۵ عامل رشد گردشگری در کشورها-min
بازدیدها: 64

گردشگری و رشد اقتصادی

گردشگری نظام پیچیدهای است که بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و کالبدی در فضاهایشـهری و روسـتایی تأثیر می گذارد. گردشگری یکی از منابع تحصیل ارز و انتقال سرمایه و درآمد از منطقه ای بـه منطقـه دیگر محسوب می شود، که در مبادلات فرهنگی و رشد اجتماعی و تفاهم ملی، سهم عمدهای دارد.

تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی

بسیاری از کشورها منابع زیرزمینی مانند نفت و معادن و… ندارند و حتی بخش های صنعتی هـم ندارنـد، امـا از طریـق جـذب توریسـم جـزء کشـورهای پردرآمدنـد و به گونه ای شاخص های جذب توریسم را ارتقا داده اند. توسعه فعالیت های گردشگری همواره با بهبود هایی به لحـاظ سـاخت هـای اجتمـاعی، اقتصـادی، نهادی و به ویژه ساخت های کالبدی مانند شبکه راه های مناسب، آب، برق، شبکه ارتباطی (تلفـن، مخابرات، اینترنت و…) ، واحدهای کوچک اقامتی (مهمانسرا، مسافرخانه و…)، رستوران ها و امـاکن غذاخوری سنتی و مدرن، استراحتگاه های بین راهی، فروشگاه های صـنایع دسـتی، مراکـز هنـری، موزه ها، آژانس های کرایه اتومبیل و… روبه رو است.

اقتصاد
رشد اقتصادی

مفهوم گردشگری

کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در مـارس ۱۹۹۳
تعریف سـازمان جهـانی توریسـم را دربـاره گردشـگری (جهـانگردی) پـذیرفت براساس این تعریف، گردشگری عبارت است از: (مجموعه فعالیت های افرادی که به مکان هـایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان ها نمی ماننـد) گردشگری از دیدگاه جامعه شناسـی، مجموعـه روابطـی اسـت کـه گردشگر در محل اقامت موقت خود با انسان های ساکن در آن محل به وجود مـیاورد.

مسافرت
مسافرت

مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری

گردشگری، فعالیتی چند وجهی است که برنامه ریزی برای آن عناصر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیربنایی را دربرمی گیرد.
عوامل زیربنایی مانند شاهراه ها، فرودگاه ها، خطوط راه آهـن، جـاده هـا، پارکینگ ها، پارک ها، امکانات روشنایی، تسهیلات دریایی و بندری، اتوبوس و ایسـتگاه راه آهـن،هتل ها، متل ها، رستوران ها، مراکز خرید، اماکن تفریحی، موزه هـا و مغـازه هـا هسـتند. همچنـین سیستم های تصفیه آب آشامیدنی، سیستم های سوخت رسانی، ارتباطات و سیستم های بهداشتی از جمله عوامل زیربنایی مهم در گردشگری به شمار می آیند.

  •  

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.