جذب توریست
بازدیدها: 391

برسی عوامل جذب توریست و گردشگر

صنعت گردشگری، گروهی از فعالیت های اقتصادی است که درمجموع بـزرگتـرین صـنعت جهانی را تشکیل می دهند. صنعت گردشگری در حد وسیعی اشـتغال ایجـاد مـی کنـد و یکـی از بزرگترین صادرات جهان را تشکیل میدهد کـه یکـی از عوامـل ایجـاد انگیـزه فـراوان بـرای سرمایه گذاری و رشد است.

جذب توریست و گردشگر

جذب توریست و گردشگر

برای جذب گردشگر اعم از داخلی و خارجی نیاز به زیرساخت هایی است که پیش تر به ان اشاره کردیم، شامل فرودگاه ها، خطوط راه آهـن، جـاده هـا، پارکینگ ها، پارک ها، امکانات روشنایی، تسهیلات دریایی و بندری، اتوبوس و ایسـتگاه راه آهـن،هتل ها، رستوران ها، مراکز خرید و… می شود.
مقصد مسافر یا گردشـگر داخلـی و خـارجی، بـه تسهیلات و تشکیلات موجود در پایانه هـای هـوایی، بنـادر و سیسـتم جـاده ای بسـتگی دارد.
در اقامتگاه مسافر باید تجهیزات لازم مانند محل استراحت و سیستم حمل ونقل مناسب وجود داشته باشد تا او بتواند در هر زمان به نقاط مختلف شهر دسترسی اسان داشته باشد، برای رفت وآمد بـه فرودگـاه مـوردنظر بایـد سـازمان سیستم حمل ونقل مناسب وجود داشته باشد.
مقصود از ساختار زیربنایی، سیستم هایی است که در زیر سطح زمین قرار میگیرد و در زمینه سیسـتم اجرایـی و ارائـه خـدمات در سـطح شـهر بایـد برنامه ای مشخص برای صنعت گردشگری تدوین و اجرا شود. مانند سیسـتم آبرسانی، برق، فاضلاب، دفع ضایعات و ارتباطات و…

منابع فرهنگی

صنعت گردشگری شامل آثار فرهنگی است که موجب جلـب نظـر بسـیاری از گردشـگران مـیشـود. روحیـه مهمـان نـوازی را مـیتـوان از نحـوه خوش آمد گویی، علاقهمندی، ادب و صمیمی بودن کارکنان یک سازمان همچنین، تمایـل آن هـا بـه ارائـه خدمت قابل قبول و سایر رفتارهای گرم و دوستانه روحیه مهمان نوازی آنها را نشان میدهد.
منابع فرهنگی هر منطقه نیز شامل هنر، ادبیات، تاریخ، موسیقی، هنرهای نمایشی، رقـص، ورزش هـا و سایر فعالیت های فرهنگی است.
جاذبه های گردشگری موفق را میتوان از ترکیب منابع فرهنگی بدست آورد؛ برای مثال، وقایع و مسـابقات ورزشـی، جشـنواره هـای ملـی و سـنتی، بـازی هـا و مسابقه ها و…

آثار اجتمـاعی

تغییراتـی اسـت کـه در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگران رخ میدهد و این تغییر بیشتر به دلیل تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد.
مقصود از آثار فرهنگی، تغییراتـی اسـت کـه در هنر، عادات، رسوم و معماری مردم ساکن جامعه میزبان رخ میدهـد. ایـن تغییـرات بلندمـدت تـر است و در نتیجه رشد و توسعه صنعت گردشگری رخ میدهد.
فرهنـگ مـی توانـد در جـذب گردشـگر و فعالیت های مختلف فرهنگی دارای آثار اقتصادی و اجتماعی باشد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.